Regler

7-kant regler:


§ 1. Spillepladsen.


Spillepladsen og dens indretning skal være som følger. Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af de på spillepladsen markerede afmærkninger anvendes:


1. Håndboldbanens midterlinie.


2. Håndboldbanens optrukket linie, som straffesparksgrænse.


3. Håndboldbanens straffekastlinies midte som straffesparksplet.


4. Håndboldbanens målfelt, der er afgrænset af den fuldt optrukne linie.


5. Håndboldbanens målfelt. Målstængerne har samme bredde som banens højde, og disse betragtragtes sammen med overliggeren som bande. Spillepladsen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.


 


§ 2. Bolden.


U9 og yngre spiller med boldstørrelse 3


Fra U10 og ældre spiller med boldstørrelse 4§ 3. Spillernes antal.


Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere.


Kommentar: udskiftning kan foregå valgfrit i hallen, på en af de 2 langsider, dog så man ikke generer dem der passer dommerbord! Udskiftning kan finde sted når som helst. Er bolden i spil, må ny spiller ikke betræde spillepladsen, før den “udskiftede spiller” helt har forladt denne.


§ 4. Spillernes udstyr.


Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes som fodbeklædning. Benskinner er ikke obligatoriske. Holdet skal bære ensartede trøjer.


§ 5. Dommeren.


Turneringsledelsen sørger for dommere til kampene.


Kommentar. Ved anvendelse af fordelsreglen anses det normalt som den største fordel, at dommeren dømmer for forseelsen og udviser den pågældende spiller. Kun i de enkelte tilfælde, hvor dommeren med stor sikkerhed kan forudse, at bolden vil gå uhindret i mål, bør dommeren undlade at standse spillet. Når en spiller udvises for resten af kampen, anvender dommeren “det gule kort”. Efter scoring må der sættes en anden spiller ind på banen igen. Udelukkes en spiller for resten af holdets kampe samme dag, anvender dommeren “det røde kort”.


 


§ 6. Spillets igangsættelse.


Dommeren giver signal til begyndelsessparket, som er retningsfrit. Bolden er i spil, når den, der sætter spillet i gang, har rørt bolden. Før begyndelsessparket udføres, skal alle spillere være på egen banehalvdel, dog skal man fra U10 og op have en mand der starter på stregen (ham der spiller over midt) 


Spillerne skal være 5 m. fra midten når de andre giver bolden op.

(Op til U9 må alle være over hele banen)


Der kan ikke scores direkte på begyndelsesspark, skydes bolden i mål dømmes bolden ude og derfor målspark.


 


§ 7. Bolden i og ude af spil


Bolden er i spil: Fra kampens begyndelse til der fløjtes af ved tidens udløb, uanset om bolden har rørt dommeren eller banden. Bolden er ude af spil:


1. Når den fuldstændigt har passeret mållinien mellem stængerne og under overliggeren.


2. Når den fuldstændig har passeret banden.


3. Når den har berørt uvedkommende genstande over spillepladsen.


4. Når dommeren har standset spillet.


§ 8. Betingelserne for scoring af mål.


Et mål er scoret, når hele bolden har passeret mållinien mellem målstængerne og under overliggeren, og bolden ikke forsætligt er kastet, båret eller slået ind med hånd eller arm af en spiller fra det angribende hold.


§ 9. Utilladelig spillemåde/sportslig opførsel.


I. En spiller skal straffes med frispark og udvisning, hvis vedkommende begår en af følgende forseelser.


1. Slår en modspiller eller forsøger derpå.


2. Spytter efter en modspiller.


3. Sparker en modspiller eller forsøger derpå.


4. Spænder ben for en modspiller.


5. Springer på en modspiller.


6. Angriber en modspiller med skulderen.


7. Holder en modspiller.


8. Puffer en modspiller.


9. Forsætlig spiller bolden med hånd eller arm.


10. Tackler en modspiller.


11. Obstruere ulovligt.


12. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller.


13. Farligt spil (eks. glidende takling)


14. Forsætlig er 4. spiller på egen banehalvdel, når bolden er i spil og opnår en fordel af dette! Dvs opdager spilleren det og løber retur uden at have deltaget i spillet skal vedkommende IKKE ud.


15. Forsætlig holder fat i banden.


16. Udskifter ulovligt.


17. Opfører sig usportsligt.


Hvis forseelsen jfr. pkt. 1-13 sker i eget straffesparksfelt, skal der dømmes straffespark.


Forseelsen jfr. pkt. 14 medfører frispark fra midterlinien, hvor spilleren trådte over. Hvis forseelsen jfr. pkt. 15-17 sker i eget straffesparksfelt, tage set frispark fra det punkt ved straffesparksgrænsen, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. Spillere, der opfører sig groft usportsligt, skal udvises for resten af den pågældende kamp.


II. En spiller skal straffes med frispark, men ikke udvises, hvis vedkommende begår èn af følgende forseelser.


1. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (nøler). 2. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden.


3. Ved straffespark igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller.


4. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. Over spillepladsen. Kommentar: Hvis bolden rammer loftet, lamper, bjælker eller lignende over eget straffesparksfelt, tage frisparket umiddelbart udenfor den stiplede 3-meterlinie. Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller. En udvist spiller kan genindsættes eller erstattes af en anden, når et af holdene har scoret, medmindre spilleren er udvist for resten af kampen. Hvis et hold får alle spillere udvist, får modparten lov til indenfor 10 sek. At score, hvorefter alle udviste spillere kan genindtræde eller erstattes, såfremt de under hensyn til ovennævnte er berettiget hertil. Såfremt modparten ikke inden 10 sek. har scoret, standses spillet, og de førnævnte spillere kan genindtræde, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte.


§ 10. Frispark.


Der findes kun direkte frispark. Når en spiller tager et frispark i eget straffesparksfelt skal alle modspillere forblive udenfor feltet og være mindst 3 meter fra bolden, medens sparket tages. Når en spiller tager et frispark udenfor eget straffesparksfelt, skal alle modspillere være mindst 3 meter fra bolden, indtil sparket er taget. Begåes der frispark indenfor den stiplede 3-meter linie, skal det sparkes fra 3-meter linien. Udløber tiden inden der er sparket, er kampen forbi.


§ 11. Straffespark.


Straffespark tages fra straffesparkspletten. Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkspletten og uden for straffesparksfeltet. Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men den pågældende spiller udvises ikke. Gentager det sig i omsparket, skal den spiller, der vogter målet, udvises. Udløber tiden inden der er sparket, skal straffetsparket udføres.


§ 12. Indkast.


Det medfører ikke udvisning, at spille bolden ud over sidebanderne. Hvis bolden spilles ud over sidebanden, skal der tilkendes modparten et indkast. Kasteren skal i det øjeblik, bolden spilles, være placeret indenfor banden således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af banden, og begge fødder er i kontakt med gulvfladen i kasteøjeblikket. Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som “medspiller” og derved igen spille bolde. Der kan ikke scores direkte på indkast. Forkert udført kast medfører ikke udvisning, men giver kast til modparten. Korrekt udført indkast, der kastes direkte ud over den sidebande, hvorfra kastet tages, uden at røre denne, medfører omkast til samme hold. Spilles bolden på en efter dommerens skøn forsætlig / provokerende måde ud til indkast, anses det for usportslig opførsel og medfører udvisning til næste scoring.


Kommentar: Såfremt bolden rammer èn eller flere af de øvrige bander og derfra går i mål godkendes scoringen.


§ 13. Målspark.


Hvis bolden spilles ud over modpartens endebande, skal der tilkendes modparten et målspark. Den spiller der tager målsparket, må ikke spille bolden igen, før den har rørt en anden spiller eller banden udenfor den stiplede 3-meterlinie.


Der kan scores direkte på målspark.


§ 14. Hjørnekast.


Hvis bolden spilles ud over egen endebande, skal der tilkendes modparten et hjørnekast. Hjørnekastet udfører som indkast. Kasteren kan ikke benytte den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres som “medspiller” og derved igen spille bolden. Der kan ikke scores direkte på hjørnekast. Forkert udført kast medfører ikke udvisning, men modparten tilkendes et indkast. Det medfører ikke udvisning at spille bolden ud over egen endebande.


Kommentar: Såfremt bolden rammer èn eller flere af de øvrige bander, og derfra går i mål, godkendes scoringen.


 


For indefodboldspillere gælder spilleregler for indefodbold med følgende ændringer og tilføjelser.


 

Særregler for U10/U11

 


Bemærk: Der foretages ingen udvisninger medmindre spilleren overtræder § 9.I, stk. 1,2,3, 13 eller 17. Overtrædelse af § 9.I, stk. 10 giver frispark men ingen udvisning.


 


Særregler for U6/U7 og U8/U9


Der må suppleres op med MAX 1 spiller hvis man er bagud med 3 mål eller flere. Denne spiller tages ud hvis man kommer på minus 2 mål igen.

 

Bemærk: Der foretages ingen udvisninger medmindre spilleren overtræder § 9.I, stk. 1,2,3,13 eller 17. Overtrædelse af § 9.I, stk. 10 giver frispark men ingen udvisning


§ 3.


En af spillerne skal være målmand. Farven på målmandens trøje skal adskille sig fra de andre spilleres og fra dommerens. Målmanden må når som helst (også når bolden er i spil) udskiftes med en anden målmand fra “udskiftningsbænken”. Den målmand, der indskiftes, skal være iført “målmandstrøje” inden indskiftningen finder sted. Der kan således ikke skiftes trøje på banen, medmindre spillet er stoppet, fordi målmanden er skadet.


§ 6


Alle 4 spillere må færdes over hele banen.


§ 9.I, stk. 9.


Dette gælder dog ikke målmanden i eget målfelt.


Målmanden i U6/U7 og U8/U9 må altså gerne parere.


 


Tillæg af tid ved skade etc.


Såfremt der efter dommerens skøn skal tillægges tid ved spillestop i forbindelse med skader etc., sker dette ved at dommeren giver tegn til hallederbordet, om at stoppe haluret. Ved spillets genoptagelse startes haluret på ny og der gives sædvanligt signal ved spilletidens udløb.


Tillæg af tid ved bevidst forhaling af spilletiden i kampens slutfase.


Såfremt en spiller i en kamps slutfase ved sin spillemåde efter dommerens skøn tilkendegiver, at han/hun ønsker at forhale tiden, standser dommeren spillet og giver tegn til hallederbordet om at stoppe haluret. Spilleren udvises for resten af kampen (gult kort) for utilbørlig optræden, medmindre hårdere straf følger af spillereglerne. Det meddeles, at dommeren tager tiden og der lægges tid til (altid mindst ½ minut). Haluret forbliver standset, til dommeren fløjter kampen af ved spilletidens udløb. Først herefter klargøres haluret til næste kamp. Det er alene dommeren, som afgør, i hvilke situationer han vil lægge tid til.


7-kant turneringen er et samarbejde mellem 11 klubber, som laver en fælles indendørsturnering for årgangene:

U6-U7, U8-U9, U10-U11, U12-U13 og U14-U15.


De 11 klubber er:


Raklev GI

Kalundborg GB

Buerup IF

Gørlev IF

Årby GIF

Rørby-Værslev

Hvidebæk IF

Svebølle BI

Føllenslev-Særslev

Tømmerup GU

Høng GF